Control de la Qualitat: Certificació

Àmbits  ·  Nivell  ·  Nombre  ·  Mesures

Només es poden certificar de manera individual, o formant part de l'abast d'una certificació agrupada, els operadors que hagin estat inspeccionats en primera inspecció amb un resultat favorable. Es considera que el resultat de la inspecció és favorable quan l'operador disposa de la documentació acredita el compliment dels punts de control de les inspeccions inicials, ja sigui en el mateix moment de la inspecció o després d'haver presentat, dintre del termini de 15 dies, la documentació que acredita el compliment del punt controlat.

Les auditories de certificació poden coincidir en el temps amb les inspeccions.
El LLISTAT DE VERIFICACIÓ és el document clau del procés de certificació. Aquest llistat conté tots els punts de control (obligacions i prohibicions) per tal de verificar el compliment de les normes específiques per cultius i les normes generals.

Tots els punts del llistat de verificació estan catalogats en funció de l'àmbit d'aplicació i del nivell de compliment.

1 Àmbit d'aplicació dels punts de control

La certificació agrupada exigeix disposar d'un SISTEMA DE QUALITAT que ha de contenir el següent: politica de qualitat en PI, organigrama, vincle productors-agrupació, control de la documentació, gestió de reclamacions, compromís direcció tècnica-productors, pla de control de residus fitosanitaris, traçabilitat i pla d'autocontrol.

En una certificació a nivell de CAMP es verifiquen els aspectes de la norma que fan referència al procés productiu, és a dir, fins a la recolecció. Els punts de la norma que es controlen amb aquest tipus de certificacií estan indicats al llistat de verificació amb una C.

En una certificació a nivell de CENTRAL es verifiquen els aspectes de la norma que fan referència al procés de manipulació, i tots els aspectes vinculats amb la central. Els punts de la norma que es controlen amb aquest tipus de certificació estan indicats al llistat de verificació amb una CL.

Existeix també l'opció de certificar a nivell de MANIPULACIÓ EN CAMP per a aquells operadors productors que elaboren les seves produccions en camp. Els punts de la norma que es controlen amb aquest tipus de certificació estan indicats al llistat de verificació amb una CM, que s'haurien d'afegir als catalogats amb una C.

La certificació a nivell de camp no autoritza l'ús del distintiu de qualitat, a diferència de les certificacions a nivell de central i de manipulació en camp.

2 Nivell de compliment dels punts de control

Tots els punts de control de llistat de verificació estan catalogats, segons la seva importància, com a molt importants (MI) i importants (I). El quadre superior indica el nivell de compliment, en percentatge, en funció de la importància del punt de control.

Tot seguit es presenta un quadre resum del nivell i àmbit dels punts de control:

punts de control

Tots els llistats de verificació els podeu descarregar d'aquesta pàgina web.

3 Nombre d'inspeccions

3.1 Certificació individual

L'operador que sol·licita la certificació individual és inspeccionat per verificar el compliment del llistat de verificació. S'agafa una mostra de producte a l'auditat, sobre la qual es farà una anàlisi multiresidu segons les especificacions establertes en els reglaments.

3.2 Certificació conjunta

El nombre d'inspeccions que inclou la certificació agrupada és equivalent a la quantitat més elevada que resulta dels dos càlculs següents: l'arrel quadrada del nombre de productors inclosos en l'abast de la certificació, o el 10% de productors inclosos en l'abast de la certificació. La inspecció verifica el compliment dels punts de control del llistat de verificació.

S'agafa una mostra de producte, sobre la qual es farà una anàlisi multiresidu segons les especificacions establertes en el Procediment de presa de mostres en producció integrada, a totsels inspeccionats en l'auditoria més un nombre d'operadors, per tal que el 30% dels operadors inclosos en l'abast de la certificació tinguin presa de mostra.

4 Mesures correctores

Un cop fetes les inspeccions de l'auditoria de certificació, l'ECC emet l'informe preliminar d'auditoria, on es descriuen els punts de control amb un resultat desfavorable.

El sol·licitant de la certificació, un cop rebut l'informe esmentat, disposa de 30 dies per proposar a l'ECC les mesures correctores adreçades a esmenar les no conformitats observades en l'auditoria.

Posteriorment, cal comprovar que els operadors hagin executat les accions correctores per esmenar les no conformitats. Aquesta comprovació pot requerir la realització de visites extraordinàries als operadors auditats.

Finalment, l'ECC dicta la resolució, negativa o positiva, de la certificació.

Facebook Youtube
Rural Marieta
Sabies que...
Dia a dia del Consell
© Consell Català de la Producció Integrada | Complex la Caparrella, 97 | Edifici Gerència (Oficina 10) | 25192 Lleida | ccpi@producciointegrada.cat
Tots els drets reservats | Avís legal | Sobre la web